Események

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

16
2017. március 16., csütörtök

Sajtómeghívó

2016-2017-es jévédekezés lezárása, a Jégtörő XI-es hajó átkeresztelése

9
2017. február 9., csütörtök

Sajtómeghívó

Robbantás a Tiszán

7
2017. február 7., kedd

Sajtómeghívó

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Hidrológiai Társaság

19
2017. január 19., csütörtök

OMIT jégvédekezési sajtótájékoztató

jegtores_dalya2_20170117_mti_belyegkep

Láng István, az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője 2017.01.19-én sajtótájékoztatót tart Baján, a jégvédekezés legfrissebb eseményeiről, melyre tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit.

12
2017. január 12., csütörtök

Sajtómeghívó

jetoro

Országos Műszaki Irányító Törzs - Budapesten a Széchenyi jégtörő

15
2016. december 15., csütörtök

Meghívó

Sajtótájékoztató

Indul a Jégtörő hajók melegen tartása!

 

28
2016. november 28., hétfő

Meghívó - Budapesti Vízvilágtalálkozó

BWS

Magyarország 2016. november 28-30. között ismét megrendezi a Budapesti Víz Világtalálkozót (BWS 2016), amelynek társeseményeként Fenntartható Vízipari Megoldások címmel szakkiállításra is sor kerül.

4
2016. november 4., péntek

Meghívó - Sajtóreggeli

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság bemutatja - az interaktív árvízi térképet, az Országos Műszaki Irányító Törzs új központját, és a Hydroinfo mobilalkalmazást

4
2016. október 4., kedd

Sajtómeghívó

Vedelmi gyakorlat b

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál regionális Védelmi Osztaga egy feltételezett árvízvédelmi helyzet kárelhárítási gyakorlatát tartja 2016. október 4-én.

26
2016. július 26., kedd

Háromnapos látogatáson Marokkó első számú vízügyi vezetője

marokkoi_vezetok_belyegkep

Charafat Afailal asszony, Marokkói Királyság vízügyért felelős minisztere és delegációja 2016. július 25-én hazánkba látogatott azzal a céllal, hogy megismeri Magyarország vízgazdálkodását és tapasztalatokat szerez többek között öntözési, árvízvédelmi és szennyvízkezelési kérdésekről. Mindezek mellett országa képviseletében aláírja a Magyar Köztársaság és Marokkó Királysága között megkötésre kerülő vízügyi együttműködési megállapodást.

28
2016. június 28., kedd

Sajtómeghívó - Nemzetközi Duna Nap a Tiszánál

Duna nap a Tiszanal

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Nemzetközi Duna Nap alkalmából, egész napos rendezvényt szervez.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

Minőségirányítási rendszer bevezetése vízrajz és adatszolgáltatás területén

2015. július 30., csütörtök 16:16

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság minőségirányítási rendszere

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 2015. év márciusától kezdődően bevezetésre került az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer. Ezzel egy időben az ország területén található 12 vízügyi igazgatóság is bevezette az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszert a vízrajzi és adatszolgáltatási szakterületen.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minőségpolitikánkat és a tanúsító okiratot az alábbiakban adjuk közre.

MINŐSÉGPOLITIKA

A vízgazdálkodási ágazat – jogszabályok által meghatározott – állami alapfeladatainak végrehajtását jelentős hányadban a vízrajzi tevékenység által keletkeztetett, illetve szolgáltatott információkra alapozza. A vízrajzi információk döntés-előkészítési szerepe következtében az ágazat vezetése a vízrajzi tevékenység egységes, országos minőségirányítási rendszerbe foglalását határozta meg. A MIR bevezetésének, feladatainak és fejlesztésének hátterében az ágazat vízrajzi Minőségpolitikája áll, melyet az alábbiakban határoz meg:

Jogi keretként a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.), annak módosításai, valamint a kapcsolódó jogszabályok, rendeletek szolgálnak. Ezek részben átfogóan, részben tételesen deklarálják azon állami alapfeladatokat, melyek magas színvonalú ellátásában, a vízgazdálkodási döntések megalapozása érdekében kívánjuk a vízrajzi tevékenységet működtetni.

A szabályozási keretet kitöltő utasítások, előírások és szabványok megbízható végrehajtása, illetve alkalmazása érdekében bevezetjük és működtetjük a vízrajzi szakterület – ISO 9001:2008 szabványkövetelménynek megfelelő – minőségirányítási rendszerét.

Az országos rendszeren belül a minőségirányításnak ki kell terjednie a tevékenység központi (operatív) irányítási és végrehajtási/üzemeltetési folyamataira, ezek összhangjára és, továbbá a rendszeren belüli és a külső adatszolgáltató-vevő kapcsolatok adatigényeire.

Az ágazaton belüli vevői igények keretei – megállapodások és utasítások alapján – ismertek, de változásaik nyomon követése és kiszolgálási színvonaluk növelése folyamatos feladat.

Az ágazati vízrajzi minőség-politika kiemelten kezeli a vízrajzi szolgálat nagy értékű állomáshálózatának, mérőeszközeinek naprakész nyilvántartását, állapotának és összetételének figyelemmel kísérését. Ennek érdekében informatikai alrendszereket működtet, kiegészítve a minőségirányítás követelményeiből származó adattárolásra (elhelyezés, állapot, kalibrálás, stb.) és lekérdezésre. A nyilvántartásnál cél a karbantartási, hálózat-optimalizálási és fejlesztési feladatok megalapozása.

Az adatképzés (mérés, észlelés) minőségének biztosítása érdekében kitűzött cél az egyes eljárások, módszerek és eszközhasználatok szabványosításának a hidrometriai munka egészére való kiterjesztése. Szakmapolitikai feladat a rendelkezésre álló humán-erőforrás bevonása a szabványosítást előkészítő és véleményező munkába.

A mérő- és észlelőeszközök hitelesítése, a nemzeti etalonra történő visszavezethetőségének biztosítása a megbízható adatképzés egyik alapja. A kalibrációnál törekedni kell a gyári/gyártói hitelesítés meglétére, utólagos érvényesíthetőségére. Gondoskodni kell a költségtakarékos hitelesítési eljárások kidolgozásáról, ágazati elterjesztéséről, a konkrét feladatok alapján elvárható mérési pontossághoz való igazításról. Lehetőség szerint ki kell használni a társszervezetek és az ágazatközi kapcsolatok (pl. OMSz) hitelesítést, segítő lehetőségeit.

 

Az adattárolás és elsődleges feldolgozás területén a minőségpolitikai célokat a teljeskörűség, megbízhatóság és rendelkezésre állás hármas követelménye határozza meg. A teljeskörűség érdekében a – vízgazdálkodási célok kiszolgálásához szükséges – adatfajták és származtatott adattípusok adatbázisba integrálását tűzzük ki célul. Ez magában foglalja az EU Víz Keretirányelv hidromorfológiai monitoringjának adattárolását is.

A megbízhatóság növelése miatt a jelenlegi vízrajzi adatbázist és a kapcsolódó adatbázis-elemeket (együttesen: Vízügyi Adatbázis, VA) felül kell vizsgálni adatvédelmi, hibavédelmi és ellenőrzési szempontból, fejlesztésénél e szempontokat kiemelt prioritással kell kezelni. Gondoskodni kell a folyamatos adatjavítás, adatellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről.

A rendelkezésre állás az időkritikus tevékenységek (havária, vízkárelhárítás) követelménye, mely az automatizálás, adatátvitel és gépi feldolgozás mellett a szabályozott (esetenként szabványosított) és felelősségi rendszerben történő adatfeldolgozások, adatértékelések meglétét igénylik. Mindezt fokozatosan be kell integrálni a minőségirányítási rendszerbe.

A külső vevői kör két nagy csoportra bontható, a közérdekű adatokat igénylők széles tábora (lakosság, hivatalok), valamint a megrendelőként jelentkező vállalkozások, szervezetek.

A közérdekű adatok nagy száma és a korlátozott erőforrásaink miatt a közreadás (kiadvány, Internet, média) a járható út, de a közvetlen információszolgáltatás is gyakori. Mindkét esetben az egységes, országos és megbízható adatháttér, valamint a szabványos adatképzésű lekérdezési rendszerek kialakítását, minőségirányítását tartjuk fontosnak.

A megrendelői igény esetén az igénymegfogalmazást kell teljesebbé és egyértelművé tennünk, ebben közreműködnünk. Az elvárásokat minden esetben írásos megállapodásban, vagy szerződésben kell rögzíteni, teljesítését, esetleges módosítását szintén írásba kell foglalni (leigazolni).

Elsődleges célunk a vevői megelégedettség folyamatos növelése, a vízrajzi adatok egyenletes jó minőségének és folyamatos megbízhatóságának biztosítása, a minőségi munka elismertetése.

Az emberi erőforrás meghatározó volta miatt fontos a dolgozóink rendszeres szakmai és minőségügyi továbbképzése, a folyamatosan változó technika és módszertan megismerése.

A fenti célok megvalósítása érdekében minden dolgozónktól elvárjuk, hogy tudása legjavát adja, bárhol is szolgáljon.

Jelmondatunk:

MEGBÍZHATÓ VÍZRAJZI ADAT NÉLKÜL NINCS KORSZERŰ VÍZGAZDÁLKODÁS

 

Kelt: Budapest, 2015. március 1.

OVF tanusitvany
Utolsó módosítás: 2015. július 30., csütörtök 16:28, Radó Mónika