palyazat_fooldal

Események

19
2019. június 19., szerda

SVN konferencia

2019. június 19-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság az Agrárminisztériummal közös szervezésű szakmai konferenciát tartott a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából.

12
2019. március 12., kedd

A TSOnline országos tájékoztató zárórendezvénye, 2019. március 12.

Megrendezésre került a TSOnline országos tájékoztató zárórendezvénye.

11
2019. február 11., hétfő

Vizet mindenkinek! - VV 2019

"Vizet mindenkinek!" szlogennel indul idén is a Víz Világnapi rendezvénysorozat!

Információkat kaphatsz a cikken belül és a vizvilagnap.hu weboldalon.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Projektvezető

2019. július 05., péntek 09:24

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 Projektvezető

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.08.01.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet a Projekt Műszaki Osztály projektvezetői munkakörére határozott, 2021. december 31-ig történő betöltésre.

Tevékenységét a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye:     1012 Budapest, Márvány utca 1/D.,

         Iroda:       1012 Budapest, Pálya utca u. 9.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Felelős a rá bízott projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt naprakész felügyeletét és irányítását ellátja, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel, együttműködve a VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) által az adott projektben kijelölt projektvezetővel és azok helyetteseivel.
 • Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) részére történő megadásáról. Gondoskodik a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról
 • Gondoskodik a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról
 • Koordinálja és figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások előkészítését, szükség szerint a hatályos jogszabályok szerinti minőségbiztosítási folyamatokat, együttműködve a társosztályokkal, a (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződések összeállítását, azok aláírását nyomon követi
 • Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített, a támogatási kérelemmel, bejelentésekkel összefüggő hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről
 • Gondoskodik a Támogatási szerződések, szerződésmódosítások megfelelő példányszámban történő aláíratásáról és az aláírt példányok megküldéséről az Irányító Hatóság felé
 • Gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról
 • A VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve meghatározza a projekt végleges műszaki tartalmát
 • Koordinálja a projektfejlesztéssel összefüggő személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket, részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen
 • A projekt koordinálása során a VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve nyomon követi, ellenőrzi a szerződések határidőre történő teljesítését, gondoskodik a vállalkozói/megbízotti teljesítések (teljesítési igazolások), jelentések elfogadásáról, a számlák kifizetésre való felterjesztéséről
 • Gondoskodik a VIZITERV Environ által összeállított projektdokumentáció mellékleteinek (köztük MT, stb.) véglegesítéséről, jóváhagyásáról, aláíratásáról
 • A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi, és egyetértése esetén továbbítja a kifizetési kérelmet összeállító és EPTK rendszeren keresztül benyújtó pénzügyi menedzseri feladatokat ellátó kolléga részére
 • Naprakész módon nyilvántartja a teljes projektdokumentációt
 • A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint az OVF felelősségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában az OVF köteles biztosítani – így a munkakört betöltő is -, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak, a kért információk és adatok megadásra kerüljenek
 • A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a VIZIG felelősségi körébe tartozó tevékenységek, valamint a helyszíni munkálatok ellenőrzése vonatkozásában értesíti az érintett VIZIG-et, nyomon követi az ellenőrzési eljárás folyamatát, ellenőrzi, hogy a vizsgálaton résztvevő kollégák az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával igazolják az ellenőrzésen történő részvételüket
 • Amennyiben intézkedési terv előírására kerül sor, gondoskodik az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról
 • Gondoskodik minden szabálytalansági gyanúval vagy szabálytalansági eljárással kapcsolatos válasz, észrevétel, jogorvoslati kérelem, kifogás határidőben történő megadásáról
 • Korrekció megállapítása esetén gondoskodik a visszafizetéshez szükséges forrás elkülönítéséről
 • A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi
 • Együttműködik a társosztályokkal, köztük folyamatos kapcsolatot tart a projekt pénzügyi osztállyal
 • Felelős a vonatkozó eljárásrendek és jogszabályok betartásáért, ellátja a közvetlen felettes által rábízott feladatokat

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

 

Előnyt jelent:

 • Európai Unió (társ)finanszírozásával, vagy hazai forrásokból megvalósuló projektek kezelésében szerzett szakmai tapasztalat
 • közbeszerzési gyakorlat
 • FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat
 • vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete
 •  „B” kategóriás vezetői engedély

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • szakmai tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (amennyiben releváns)
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

 

 

 A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot e-mail-en kell eljuttatni a palankay.patricia@ovf.hu címre az „OVF projektvezető” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia osztályvezető (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.08.16.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

Utolsó módosítás: 2019. július 05., péntek 09:26, Uresch László