Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Belső visszaélés - bejelentő rendszer

Belső visszaélések bejelentése

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: Bejelentő rendszer) működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a Főigazgatóságnál foglalkoztatott,

- az a foglalkoztatott, akinek a Főigazgatósággal fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

- a Főigazgatóságnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá a Panasztv. 20. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentő.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg:

a) Szóbeli bejelentés:  a 06-1/225-4488 hívószámon hangfelvétel útján

b) Írásbeli bejelentés:

  • elektronikus úton: az alábbi e-mailcímen: visszaelesbejelentes@ovf.hu
  • papír alapon: postai úton kell eljuttatni zárt borítékban: a borítékot az Országos Vízügyi Főigazgatóság, nevének feltüntetése mellett, a „dr. Németh Andrea -VISSZAÉLÉS” nevére címezve, a 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. postacímre kell megküldeni. A borítékra rá kell írni az „S.K.” jelzést is.

Eljárásrend: A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során a Főigazgatóság a Panasztv. 22.-27. §-aiban foglaltak szerint jár el.

 

Adatkezelési szabályok

A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Főigazgatóság a honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat alkalmazza.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között

- a bejelentőnek,

- annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és

- annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak. A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előzőek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok:

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében alkalmazandó szabályok:

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.